Qari tal-Kelma t’Alla – 03/12/2023

IL-Miġemgħa, Diċembru 2023

2_page 3_page 4_page page6 page5 page1

Il-‘Flimkien’ Diċembru 2023

Riflessjoni fuq l-Evanġelu – 03/12/2023

Adorazzjoni mal-Papa, Diċembru 2023

Merħba

Jikteb il-Kappillan

Anniversarju speċjali 25 ta’ Diċembru 1223 – 2023

Dan ix-xahar ta’ Diċembru 2023 ifakkar it-800 sena mill-ewwel presepju ħaj li ħoloq San Franġisk t’Assisi ġewwa Greccio, fil-Wied ta’ Rieti l-Italja.

Il-Fonti Franġiskani jirrakkontaw fid-dettall dak li seħħ fi Greccio fl-għerien miftuħin tiegħu. Ħmistax-il jum qabel il-Milied, Franġisku sejjaħ lil wieħed raġel mill-post, jismu Giovanni, u talbu jgħinu biex iwettaq xewqa li joħloq presepju ħaj ħalli “b’xi mod nara b’għajnejja l-ħtiġijiet u n-nuqqas ta’ kumdità li sab ruħu fihom meta ġie mqiegħed Ġesù fil-maxtura u kif kien mimdud fuq it-tiben bejn il-baqra u l-ħmara”.

U hekk twieldet din it-tradizzjoni tagħna: kulħadd madwar il-grotta u mimlijin bil-ferħ, mingħajr ebda distanza bejn il-ġrajja li qed isseħħ u dawk li issa għandhom sehem fil-misteru.

 Illum, kif jgħallem il-Papa Franġisku: ‘il-presepju jagħmel parti mill-proċess ħelu u esiġenti tat-trażmissjoni tal-fidi. Ibda mit-tfulija u mbagħad f’kull età tal-ħajja, jedukana:

  • kif nikkontemplaw lil Ġesù,
  • kif inħossu l-imħabba ta’ Alla għalina,
  • kif inħossu u nemmnu li Alla huwa magħna u aħna miegħu, ilkoll ulied u aħwa grazzi għal dik it-Tarbija Bin Alla u l-Verġni Marija.
  • U kif inħossu li hawn jinsab l-hena.’

Nersqu lejn Ġesù tarbija tul dan l-Avvent, b’fidi u mħabba. Nqimuh b’devozzjoni fil-presepji u l-knejjes tagħna.

Is-sliem

Keith Bonnici

Kappillan

Informazzjoni Oħra

Parroċċa Familja Mqaddsa, Pjazza Ninu Cremona, L-Iklin IKL 1302 www.parroccaiklin.com

Tel 21423003 – email: [email protected] – Mobile Kappillan 79972444

 Ħinijiet oħra

QRAR: Qabel kull Quddiesa tal-obbligu u tal-Ħadd

TQARBIN TAL-MORDA: Kuljum tal-ġimgħa filgħodu b’appuntament wara li ssir talba lill-Kappillan.

Adorazzjoni Ewkaristika: fis-skiet il-Ħamis mis-6.00 a.m. sas-6.00 p.m.

VIA SAGRA: kull nhar ta’ Ġimgħa fis-5.50 p.m.

RUŻARJU: kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija minbarra nhar ta’ Ġimgħa.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali: s-Sibt 7.10 a.m. sa 10.30 a.m.

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat

Kuntatti tas-saċerdoti:

Dun Keith Bonnici 79972444 [email protected]

Dun Karm Busuttil 79729444 [email protected]

Mons. Kalċidon Vassallo  79600500 [email protected]

Mons. Anton Vella  79289656 [email protected]

 

  • Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Mt: 4, 19

Attivitajiet tal-Parroċċa

No event found!

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here