Qari tal-Kelma t’Alla – 14/07/2024

IL-Miġemgħa, Lulju 2024

page-3 page-1 page-4 page-2 page-6 page-5

Il-‘Flimkien’ Lulju 2024

Thoughts on this weekend’s gospel – 14/07/2024

Riflessjoni fuq l-Evanġelu – 14/07/2024

Adorazzjoni mal-Papa, Lulju 2024

Merħba

Jikteb il-Kappillan – It-tama ma tqarraq qatt bina
Bi preparazzjoni għaġ-Ġublew tat-Tama, li ser jibda fl-24 ta’ Diċembru li ġej, nibdew serje ġdida
ta’ katekeżijiet mislufin mit-tagħlim tal-Papa Franġisku dwar it-tama Nisranija. Nibdew b’dik tal-
Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa 7 ta’ Diċembru 2016
Jgħallem il-Papa Franġisku: “It-tama ma tqarraq qatt bina. L-ottimiżmu iva jqarraq bina, it-tama
le!”
It-Tama Nisranija għandna bżonnha speċjalment f’dawn iż-żminijiet li jidhru mudlama, meta
nħossuna mitlufin quddiem il-ħażen u l-vjolenza li jdawruna u t-tbatija ta’ tant minn ħutna.
Inħossuna mitlufa u anki xi ftit qalbna maqtugħa, għax insibuna ma nistgħu nagħmlu xejn u
donnu dan id-dlam mhu ħa jispiċċa qatt.
Imma ma rridux inħallu t-tama titlaqna, għax Alla bi mħabbtu jimxi magħna.
“Jien nittama, għax Alla jinsab miegħi”: dan kollha nistgħu ngħiduh. Kull wieħed u waħda minna
jista’ jgħid: “Jien nittama, għandi t-tama, għax Alla jimxi miegħi”. Jimxi u jaqbadli idi. Alla ma
jitlaqniex waħidna. Il-Mulej Ġesù għeleb il-ħażen u fetħilna t-triq tal-ħajja.

Il-ħajja tan-Nisrani kultant tixbaħ dik tal-Eżilju tal-poplu Lhudi: żmien traġiku meta l-poplu kien tilef
pajjiżu, il-libertà, id-dinjità, u anki l-fiduċja f’Alla. Ħassu abbandunat u bla tama.
Nistgħu inxebbħuha wkoll ma’ żmien fid-deżert. Id-deżert hu post fejn qajla tista’ tgħix, imma
proprju hemm issa jistgħu jimxu biex jerġgħu lura mhux biss f’pajjiżhom, imma jerġgħu lura
għand Alla, u jerġgħu lura biex jittamaw u jitbissmu. Meta nkunu fid-dlam, fid-diffikultajiet, ma
jiġiniex li nitbissmu, u hi sewwasew it-tama li tgħallimna nitbissmu biex insibu dik it-triq li twassal
għand Alla. Waħda mill-ewwel affarijiet li jiġrilhom dawk li jinqatgħu minn Alla hi li huma nies bla
tbissima. Forsi kapaċi jidħku daħka kbira, waħda wara l-oħra, battuta, daħka… imma nieqsa t-
tbissima! It-tbissima tagħtiha biss it-tama: hi t-tbissima tat-tama li nsibu lil Alla.

It-tama hi l-virtù taċ-ċkejknin. Il-kbar, dawk li jħossuhom sodisfatti, ma jafux x’inhi t-tama; ma
jafux x’inhi.

Huma ċ-ċkejknin li ma’ Alla, ma’ Ġesù jibdlu d-deżert tal-eżilju, tas-solitudni ddisprata, tat-tbatija,
fi triq watja li fuqha wieħed jista’ jimxi biex imur jiltaqa’ mal-glorja tal-Mulej. F’dan iż-żmien ta’
preparazzjoni għall-Ġublew u s-sena tat-Tama 2025, ejjew nitgħallmu t-tama. Nistennew kollna
fiduċja ż-żjara tal-Mulej, u hu x’inhu d-deżert ta’ ħajjitna – kull wieħed u waħda jaf f’liema deżert
iħossu miexi – jinbidel fi ġnien kollu ward.
It-tama ma tqarraqx bina!
Is-sliem u l-ħajr
d. Keith Bonnici
Kappillan

Informazzjoni Oħra

Parroċċa Familja Mqaddsa, Pjazza Ninu Cremona, L-Iklin IKL 1302 www.parroccaiklin.com

Tel 21423003 – email: [email protected] – Mobile Kappillan 79972444

 Ħinijiet oħra

QRAR: Qabel kull Quddiesa tal-obbligu u tal-Ħadd

TQARBIN TAL-MORDA: Kuljum tal-ġimgħa filgħodu b’appuntament wara li ssir talba lill-Kappillan.

Adorazzjoni Ewkaristika: fis-skiet il-Ħamis mis-6.00 a.m. sas-6.00 p.m.

VIA SAGRA: kull nhar ta’ Ġimgħa fis-5.50 p.m.

RUŻARJU: kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija minbarra nhar ta’ Ġimgħa.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali: s-Sibt 7.10 a.m. sa 10.30 a.m.

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat

Kuntatti tas-saċerdoti:

Dun Keith Bonnici 79972444 [email protected]

Dun Karm Busuttil 79729444 [email protected]

Mons. Kalċidon Vassallo  79600500 [email protected]

Mons. Anton Vella  79289656 [email protected]

 

  • Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’ tiegħu. Salm 102(103), 13

Attivitajiet tal-Parroċċa

No event found!

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here