Qari tal-Kelma t’Alla – 26/03/2023

Il-Miġemgha, Marzu 2023

Il-‘Flimkien’ Marzu 2023

Riflessjoni fuq l-Evanġelu – 19/03/2023

Adorazzjoni mal-Papa, Marzu 2023

Il-Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Ħadd, 2 t’ April 2023 - Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

Quddies bil-qari tal-Passjoni tal-Mulej: fit-8.30am, 10.00, 11.15 u fis-6.00pm.

10.45 am. il-Purċissjoni Tradizzjonali ta’ Ġesu’ f’Ħadd il-Palm u tberik tal-weraq tal-Palm u Żebbuġ. Din issir minn Triq Anton Buttiġieġ ħdejn il-Madonna u kif tasal quddiem il-knisja tinżel Pjazza Ninu Cremona taħt il-bandli u ddur sal-Knisja. It-tfal imħeġġin jilbsu ta’ Lhud, u ser jingħataw friegħi taż-żebbuġ. Wara jsir it-Tberik taż-Żebbuġ u l-Quddiesa.

It-Tnejn, 3, it-Tlieta 4 u l-Erbgħa 5 t’April 2023 – 7.30 pm – 8.00 pm Eżerċizzi bl-Ingliz mmexxijja minn Dun Keith Bonnici, Kappillan. Ikun hawn servizz ta’ child minding.

Il-Ħamis, 6 t’April 2023 - ĦAMIS IX-XIRKA - Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej

6.45am - Uffiċċju tal-Qari u Lawdi

5.45pm - Qrar

6.15pm - Quddiesa b’tifkira tal-Aħħar Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn. Mistiedna t-Tfal u l-Ġenituri tagħhom. It-tfal u l-ġenituri huma mitluba jġibu qanpiena biex tindaqq waqt il-Glorja.

7.45pm – Seba’ Viżti organizzati

9.30pm - Seba’ Viżti lil Gesù Ewkaristija - imexxu l-Gruppi taż-ŻAK

10.30pm – Viżti Privati u fil-11.30 pm tingħalaq il-Knisja.

Il-Ġimgħa 7 t’April 2023 - Il-Ġimgħa l-Kbira (Sawm u Astinenza)

6.45am - Uffiċċju tal-Qari u Lawdi

8.30 am – Viżti organizzati mill-Kummissjoni Tfal Iklin bis-sehem tat-tfal

Adorazzjoni quddiem l-Artal tar-Repożizzjoni sal-11.00 am

3.00pm – Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej. Tfal u ġenituri jieħdu sehem mal-komunita’ parrokkjali fil-Funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. It-tfal iġibu magħhom il-biljett kulurit mogħti lilhom flimkien ma’ fjura, biex joffruhom lil Ġesù f’isem il-Familja.

Is-Sibt 8 t’April 2023 - SIBT IL-GĦID

6.45am - Uffiċċju tal-Qari u Lawdi

7.00 pm – 7.55 pm Qrar

8.00pm - Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Mewt. Jekk jogħġbok ġib miegħek qanpiena mid-dar biex tindaqq waqt il-Glorja solenni. It-tfal li jiġu jingħataw figolla li titbierek dakinhar.

Il-Ħadd 9 t’April 2023 - L-Għid il-Kbir - Jum il-Qawmien mill-Mewt tal-Mulej Ġesù.

Quddies fit-8.30 a.m., 10.00 a.m.,11.15 a.m. u 6.00 p.m. It-tfal li jiġu jingħataw figolla li titbierek dakinhar.

Merħba

Il-Ġimgħa Mqaddsa

Ix-xahar t’April din is-sena jibda’ bil-Ġimgħa Mqaddsa….Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira, Sibt il-Għid, il-Ħadd tal-Qawmien.

Kif qed ngħixha l-Gġmgħa Mqaddsa? Qisha ġimgħa normali bħall-oħrajn? Vaganzi u safar? Vari, wirjiet, purċissjonijiet?

Mistieden li nidħol ftit aktar fil-fond bit-talb persunali u bil-parteċipazzjoni fil-Liturġija tal-kommunita’.

Il-Liturġija tal-Knisja tistedinna b’dan il-kliem. Nippruvaw tassew li din il-Ġimgħa Mqaddsa ngħixuha b’fidi, devozzjoni u dedikazzjoni.

Infaħħru b’leħen wieħed u nsebbħu r-rebħa kbira li ġieb il-Feddej tagħna bis-sagrifiċċju tiegħu:

u lis-salib inweġġħu, stendard hekk mimli glorja.

Kif l-ewwel bniedem tqarraq u daq il-mewt mill-frotta li kiel bi ħsara tiegħu, il-ħniena ta’ min ħalqu

wegħditu dik is-siegħa fejqan mill-istess għuda. Fil-pjan tas-salvazzjoni hekk kien meħtieġ għalina,

biex l-għerf ta’ Alla jegħleb ħżunit il-qarrieq tagħna, u l-għodda stess tal-għadu jagħtiha lilna b’duwa.

Kif waslitilna l-milja taż-żminijiet, skond kelmtu, bagħat il-Missier lil Ibnu, Ħallieq tad-dinja kollha,

li tnissel f’ġuf t’Omm Verġni, u twieled bniedem bħalna.

Magħluqa t-tletin sena ta’ ħajtu bħala bniedem, minn rajh il-Feddej tagħna fi driegħ il-mewt ingħata:

Ħaruf bla dnub, sar vittma fuq is-Salib għall-ħatja.

Is-sliem

Dun Keith Bonnici

Kappillan

 

Ħin tal-Quddies

It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa : Quddies fis-6:45 a.m., u fis-6:15 p.m.
Il-Ħamis u  l-Ġimgħa  Quddies fis- 6.45 a.m., fit-8.30 a.m u fis-6.15 p.m.
Nhar ta’ Sibt: Quddies fis-6:45am, fit-8:30 a.m., fis-6:00p.m. u fit-7.45 p.m.
Nhar ta’ Ħadd: Quddies fit-8:30 a.m., fl-10:00 a.m., fil-11:15 a.m., u fis-6:00 p.m.

Informazzjoni Oħra

Parroċċa Familja Mqaddsa, Pjazza Ninu Cremona, L-Iklin IKL 1302 www.parroccaiklin.com

Tel 21423003 – email: [email protected] – Mobile Kappillan 79972444

 Ħinijiet oħra

QRAR: Qabel kull Quddiesa tal-obbligu u tal-Ħadd

TQARBIN TAL-MORDA: Kuljum tal-ġimgħa filgħodu b’appuntament wara li ssir talba lill-Kappillan.

Adorazzjoni Ewkaristika: fis-skiet il-Ħamis mis-6.00 a.m. sas-6.00 p.m.

VIA SAGRA: kull nhar ta’ Ġimgħa fis-5.50 p.m.

RUŻARJU: kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija minbarra nhar ta’ Ġimgħa.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali: s-Sibt 7.10 a.m. sa 10.30 a.m.

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat

Kuntatti tas-saċerdoti:

Dun Keith Bonnici 79972444 [email protected]

Dun Karm Busuttil 79729444 [email protected]

Mons. Kalċidon Vassallo  79600500 [email protected]

Mons. Anton Vella  79289656 [email protected]

 

  • Kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni. Salm 30(31), 3

Attivitajiet tal-Parroċċa

No event found!

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here